Związek Pocztowy (OZPNOP) wnioskuje do UKE o dopuszczenie do postępowania: konkurs na operatora wyznaczonego

Związek Pocztowy zwrócił się do UKE z wnioskiem o dopuszczenie na prawach strony do udziału w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na operatora wyznaczonego na lata 2016-2025.

W ocenie Związku istotne znaczenie z punktu widzenia zasadności dopuszczenia Związku do udziału w przedmiotowym postępowaniu ma fakt, iż kwestia wyboru operatora wyznaczonego na okres kolejnych 10 lat będzie kluczowym zdarzeniem dla ewentualnego rozwoju konkurencji na rynku usług pocztowych.

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 Kpa, organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W razie dopuszczenia, organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony (art. 31 § 3 Kpa).

Za dopuszczeniem Związku do udziału w postępowaniu przemawiają także przepisy Dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług[1].

„Z postanowień art. 4 ust. 2 Dyrektywy pocztowej wynika, że procedura wyboru operatora świadczącego usługę powszechną powinna być oparta na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności. W konsekwencji udział Związku, który prowadzi działania na rzecz rozwoju sektora usług pocztowych, jego demonopolizacji i konkurencyjności w pełni zrealizuje zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania, które jest pierwszą w Polsce procedurą selekcyjną w zakresie wyboru operatora wyznaczonego. W interesie szerokiej rzeszy podmiotów korzystających z usług powszechnych jest, aby warunki, w oparciu o które do świadczenia usług powszechnych wyznaczony zostanie wyłoniony operator, zostały jak najrzetelniej zweryfikowane” – mówi dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

[1] (Dz. U. UE.L z 1998 r. Nr 15, poz. 14 ze zm., dalej „Dyrektywa pocztowa”) w brzmieniu nadanym Dyrektywie pocztowej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dn. 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz. U. UE.L z 2008 r. Nr 52, poz. 3).

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *