Związek Pocztowy (OZPNOP) w sprawie przetargu na usługi pocztowe

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach: nie wolno ograniczać konkurencji
W związku z zawiadomieniem OZPNOP z 25 listopada 2014 r. dotyczącym przetargu na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Wręcza Wielka (data ogłoszenia: 31.10.2014 r.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zrealizowała kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy obejmującą m.in. prawidłowość przeprowadzenia przetargu na obsługę korespondencji. RIO stwierdziła, iż zamawiający usługę pocztową opisał w sposób nieprawidłowy przedmiot zamówienia, a tym samym dopuścił się naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych.

1Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp, przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także w taki sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Zastosowana przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia konstrukcja obligowała wykonawców do doręczania pism w zakresie postępowań administracyjnych i podatkowych za pośrednictwem tzw. operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, tj. Poczty Polskiej S.A. Tymczasem organ administracyjny/podatkowy może doręczać pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego1, tj. każdego przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych. Przedmiot zamówienia winien więc zostać zdefiniowany w taki sposób, aby nie ograniczać konkurencji przez zapisy preferujące operatora wyznaczonego bądź uniemożliwiające innym wykonawcom samodzielną realizację zamówienia publicznego na usługi pocztowe.

Zamawiający zobowiązując wszystkich potencjalnych wykonawców do doręczania powyższej korespondencji za pośrednictwem operatora wyznaczonego, ustalił przedmiot zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, gdyż w sposób nieuprawniony sprowadził innych wykonawców do roli pośrednika w transporcie przesyłek pomiędzy zamawiającym a operatorem pocztowym.

RIO w Katowicach wskazała także w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wójta Gminy przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne, a także wnioski zmierzające do usprawnienia badanej działalności. Zaleciła Wójtowi m.in. wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Urzędu Gminy w zakresie prawidłowego określania przedmiotu zamówienia publicznego.

„Orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sposób jednoznacznie negatywny ocenia jedną z praktyk zamawiających – jednostek sektora finansów publicznych, która prowadzi w sposób oczywisty do wykluczenia bądź ograniczenia uczciwej konkurencji w przetargach na usługi pocztowe. Przedmiot zamówienia winien bowiem być opisany w sposób umożliwiający złożenie wykonawcom skutecznej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz samodzielną realizację zamówienia publicznego na usługi pocztowe. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem konkurencji. Tylko wtedy możliwie jest wystąpienie uczciwej konkurencji oraz realne oszczędności środków publicznych, które w przypadku jednostek samorządu terytorialnego miast trafiać na konta monopolisty mogą być przeznaczane na modernizację szkół, budowę boisk szkolnych czy chodników. Zaangażowanie Ogólnopolskiego Związku Operatorów Niepublicznych Operatorów Pocztowych potwierdza, jak bardzo istotna jest kontrola społeczna wydawanych środków publicznych, a efekty tej aktywności mogą być bez wątpienia pomocne dla zamawiających przy prawidłowym sporządzaniu, przeprowadzaniu oraz realizacji przetargów na usługi pocztowe” – komentuje dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).

http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2312&bar_id=3459

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *