Zmiana oferty operatora telekomunikacyjnego a możliwość rozwiązania umowy.

Umowy, cenniki, regulaminy – operatorzy ciągle zmieniają warunki ofert usług telekomunikacyjnych. Jakie prawa i obowiązki mają klienci i operatorzy? Zapraszamy do lektury wypowiedzi ekspertów z Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy. 

Rozwój technologii telekomunikacyjnych umożliwił konsumentom korzystanie z nowych rozwiązań i możliwości do których zalicza się telewizję kablową czy Internet kablowy. Wzrost zapotrzebowania na wskazane usługi spowodował natomiast rozwój rynku telekomunikacyjnego i zaostrzył konkurencję pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne. Jednocześnie jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji gdy w czasie trwania umowy o świadczeni usług telekomunikacyjnych (np. umowy o świadczenie usługi telewizji kablowej) zmianie ulega oferta przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Powstaje zatem pytanie jak się przed taką zmianę bronić oraz jakie rodzi ona konsekwencje.

Zasadniczo zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne istnieją dwa modele zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zawarcie umowy może bowiem nastąpić przez zawarcie umowy pisemnej lub też zawarcie umowy w innej formie, a w takim wypadku jej postanowienia określone są w regulaminie świadczenia usługi telekomunikacyjnej, który zastępuje umowę.

W obu przypadkach ustawodawca wprost nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek poinformowania kontrahenta (niezależnie od tego czy jest on konsumentem czy też nie) o każdej proponowanej zmianie warunków umowy. Istotne jest, że jest to zawsze zmiana proponowana. W przypadku bowiem wprowadzania zmian do umowy abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, jeśli nie akceptuje proponowanych zmian. Na uwagę zasługuje również fakt, że we wskazanym trybie można wypowiedzieć zarówno umowę zawartą na czas określony jak i umowę zawartą na czas nieokreślony. Jednocześnie wypowiedzenie umowy nie pociąga ze sobą w tym wypadku obowiązku zwrotu przyznanej przy jej zawarciu ulgi.

Kwestią mająca istotne znaczenie praktyczne w tym przypadku jest, odpowiedź na pytanie czy zmiana oferty operatora telekomunikacyjnego (np. zmiana dostarczanych kanałów telewizji kablowej) stanowi zmianę warunków umowy. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Zawierając umowę z danym operatorem telewizyjnym, przesłanką decydującą jest często właśnie to jakie programy ma on w swojej ofercie. Jest to zatem warunek istotny umowy, który decyduje o jej zawarciu. W związku z powyższym należy uznać, że zmiana zakresu dostarczanych kanałów, nawet gdy nie pociąga za sobą zmiany ceny, stanowi zmianę warunków umowy, która umożliwia abonentowi skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy. Często powstaje pytanie jakie konsekwencje rodzi wycofanie kanały, jeśli w momencie zawarcia umowy w ofercie danego operatora nie znajdował się dany kanał, a został on potem do niej włączony (bez informacji o zmianie umowy) i następnie ma być wycofany. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii zależeć będzie od postanowień konkretnych regulaminów (umów) należy jednak uznać, że w wypadku gdy z włączeniem kanału nie wiązało się zawiadomienie o jego czasowej – promocyjnej dostępności (tzn. był on oferowany w zastępstwie innego kanały lub po prostu wzbogacał on ofertę) jego wycofanie stanowi przesłankę do wypowiedzenia umowy. Przez jego wprowadzenie operator zmienił bowiem umowę przez wzbogacenie oferty, zatem jego wykreślenie stanowić będzie niekorzystną zmianę umowy.

Prawo to może zostać zrealizowane do momentu wejścia w życie nowych warunków umowy, co może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od zawiadomienia.

Od wskazanych zasad istnieje istotny wyjątek. Zmiana warunków umowy (lub regulaminu) nie uprawnia abonenta do wypowiedzenia umowy jeśli wynika ona z konieczności dostosowania regulaminu (lub umowy) do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dotyczy jedynie zmiany nazwy, adresu lub siedziby przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Jednocześnie w doktrynie wskazuje, się że ten wyjątek dotyczy tez wykreślenia lub zmiany postanowień uznanych za niezgodne z prawem.

Należy wskazać, że nie jest obecnie rozstrzygnięte, czy prawo do wypowiedzenia umowy istnieje również w przypadku wprowadzenia zmian korzystnych dla abonentów. Z treści dyrektywy 2002/22/WE, w której zamieszczono generalne regulacje dotyczące zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i możliwości jej wypowiedzenia wynika, że uprawnienie to przysługuje jedynie w przypadku dokonania niekorzystnych zmian dla abonentów. Nie mniej jednak polski ustawodawca implementując dyrektywę, nie wprowadził tego ograniczenia. W związku z powyższym istnieją dwie wykładnie tego przepisu. Zgodnie z pierwszą, prawo do wypowiedzenia istnieje zawsze, niezależnie od tego czy zmiana umowy (regulaminu) była korzystna czy też nie, a zgodnie z drugą interpretacją możliwość wypowiedzenia umowy dotyczy wyłącznie zmian niekorzystnych. W chwili obecnej żadna ze wskazanych interpretacji nie została wprost zaakceptowana lub odrzucona przez sądy, nie można zatem w sposób pewny orzec jaki skutek wywrze jej podniesienie w razie ewentualnego sporu. Należy jednak wskazać, że doktryna skłania się w kierunku rozwiązania, iż prawo do wypowiedzenia rodzą jedynie zmiany niekorzystne. Stanowisko takie wydaje się być bardziej zgodne z zasadami ochrony abonentów, które przyświecały twórcom ustawy. Należy zatem wskazać, że w sytuacji gdy zmiany umowy będą korzystne dla abonenta przedsiębiorca może podnosić, że nie rodzą one uprawnienia do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji finansowych. Kwestia ta nie została jednak jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta, nie można więc z pewnością stwierdzić jakie byłoby rozstrzygnięcie sądu w takiej sprawie.

Niezależenie od wskazanych powyżej rozważań, należy stwierdzić, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni często nie informują abonentów zarówno o zmianie umowy jak i o związanej ze zmianą możliwości jej wypowiedzenia. W takim wypadku, odpowiadają oni za szkodę poniesioną przez abonenta, wynikającą z ich bezprawnego działania. Można podejmować próby argumentacji, że szkodą w tym wypadku jest kwota ulgi, jaką abonent będzie zmuszony zapłacić jeśli zdecyduje się na wypowiedzenie umowy, z uwagi na prowadzone do niej zmiany (nawet, już po ich wprowadzeniu). Stanowisko takie nie zostało jednak do tej pory ocenione przez Sądy, wobec czego nie można przesądzić o jego skuteczności.

***

Informacje o Kancelarii:

 

Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy została założona przez znanych na rynku kapitałowym prawników Wojciecha Chabasiewicza i Agatę Kowalską w Krakowie w 2010 roku. Do stałego grona konsultantów CK i Partnerzy wlicza się niezależnych radców prawnych i adwokatów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i rzeczników patentowych. Wszyscy cieszą się wieloletnim doświadczeniem i wiedzą zdobytą podczas pracy w renomowanych kancelariach, firmach prawniczych, audytorskich, doradczych i międzynarodowych koncernach. Podstawowe zakresy działania Kancelarii to prawo rynku kapitałowego i papierów wartościowych. CK i Partnerzy doradza przedsiębiorstwom w drodze na giełdę, uczestnicząc w całym procesie przygotowania spółki do debiutu na rynku kapitałowym. Dodatkowo Kancelaria wspiera Klientów przy przekształceniach spółek, przygotowaniu dokumentacji emisyjnej, postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, a następnie przy przeprowadzaniu zarówno prywatnych, jak i publicznych ofert ich akcji (IPO). Kancelaria uczestniczy jako doradca prawny w transakcjach fuzji i przejęć, a także w emisjach obligacji korporacyjnych i wprowadzaniu takich papierów do obrotu na rynku Catalyst. CK i Partnerzy specjalizuje się również w prawie korporacyjnym, świadczeniu usług prawnych z zakresu technologii informacyjnych, prawa własności intelektualnej, a także restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

One thought on “Zmiana oferty operatora telekomunikacyjnego a możliwość rozwiązania umowy.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *