SPAM spoza Unii Europejskiej można ścigać

Pojawiły się firmy, które są zarejestrowane poza terenem Unii Europejskiej – np. ze Szwajcarii – które zbierają dane osobowe Polaków, a następnie przetwarzają je udostępniając innym podmiotom. W rezultacie otrzymujemy coraz więcej niechcianych wiadomości handlowych spoza Unii Europejskiej.  Czy firma działająca poza UE może wysłać e-mailing bez zgody odbiorców z terytorium Polski?  Na to pytania odpowiadają specjaliści  z kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 

Zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych wynika w Polsce z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przepisy tej ustawy mają zasadniczo zastosowanie w przypadku, gdy usługodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski. Zapis taki jest wyrazem ogólnoeuropejskiej zasady, iż świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa pochodzenia usługodawcy. Od wskazanej zasady prawodawca europejski, a w ślad za nim ustawodawca polski, ustanowił jednak szereg wyjątków. Jednym z nich są właśnie warunki dopuszczalności przesyłania niezamówionych informacji handlowych. Jako, że czyn ten stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, czyli jest deliktem (czynem zabronionym przez normy szeroko pojętego prawa cywilnego), dla określenia prawa właściwego w tym wypadku zastosowanie powinny mieć zasady przyjęte dla ustalania prawa właściwego dla deliktów. W przypadku deliktów transgranicznych (czyli czynów popełnionych przez sprawcę działającego w jednym państwie, którego skutki widoczne są w innym państwie) prawo właściwe określa Rozporządzenie(WE) nr 864/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rozporządzenie”) (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 40).

Zgodnie z tym Rozporządzeniem, prawem mającym zastosowanie dla czynów nieuczciwej konkurencji jest prawo państwa, w którym występuje lub jest prawdopodobne wystąpienie naruszenia stosunków konkurencyjnych, zbiorowych interesów konsumentów lub praw konkurenta. W przypadku deliktów internetowych takich jak naruszenie zakazu SPAM-u, dla określenia prawa właściwego konieczne będzie określenie rynku, na który delikt ten oddziałuje. W przypadku zatem, jeśli SPAM wysyłany jest do odbiorców polskich i do nich kierowany, przez co oddziałuje na rynek polski, do naruszenia zastosowanie będą miały polskie przepisy o zakazie SPAM-u (niezależnie od tego, gdzie zlokalizowany jest SPAM-er). Jeśli więc SPAM wysyłany jest do polskich odbiorców (nieważne, z jakiej lokalizacji i przez jaki podmiot) będzie on podlegał ograniczeniom wynikającym z polskiej ustawy.

Mimo jednak tak korzystnej wykładni należy wskazać, że w praktyce ściganie deliktów internetowych popełnianych na terenie Polski przez podmioty zarejestrowane za granicą może być bardzo utrudnione, z uwagi na obiektywne przeszkody (w szczególności bariery językowe i administracyjne).

Idąc jednak tym tropem w odwrotnym kierunku, czyli rozpatrując sytuację, gdy polska firma prowadzi e-mailing na terytorium innego kraju należy wskazać, że również w tym wypadku do jej działalności zastosowanie będą mieć przepisy państwa, w którym nastąpił skutek jej działań. Jeśli zatem na terenie, na którym prowadzi ona e-mailing obowiązuje zaraz SPAM-u, będzie ona musiała odpowiadać za dokonane naruszenia na podstawie tam obowiązującego prawa.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku, jeśli zostanie ustalone, że wysyłanie SPAM-u wpływa na rynek polski, będzie ono podlegało polskim przepisom (nawet jeśli SPAM adresowany był zasadniczo na rynek innego państwa).

W przypadku zakazu SPAM-u, dla określenia prawa właściwego, konieczne będzie wskazanie, na jaki rynek jest on kierowany, czyli jakiemu rynkowi on szkodzi. Taka analiza będzie natomiast podstawą dla określenia prawa właściwego i wskazania, czy na jego gruncie wysyłanie niezamówionych informacji handlowych jest zakazane czy dozwolone. Należy jednak wskazać, że większość krajów z naszego kręgu prawnego wprowadziło zakaz wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a przepisy normujące tą kwestię są dość jednolite.

Zespół kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *