Raport Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku usług pocztowych w Polsce według danych za rok 2014

Rok 2014 był drugim rokiem funkcjonowania ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, nakładającą na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek liberalizacji rynku usług pocztowych.

image001_jpgPolski rynek pocztowy przez ostatnie lata podlegał systematycznym zmianom, co było wynikiem wprowadzania stopniowej liberalizacji rynku, a także zapotrzebowania klientów biznesowych i indywidualnych na usługi pocztowe. Ponadto kształtowanie się konkurencji w istotnym stopniu oddziaływało na powstawanie nowych usług pocztowych oraz unowocześnianie usług już istniejących, a także zróżnicowanych sposobów świadczenia usług pocztowych.

Według stanu na koniec 2014 roku, poza operatorem wyznaczonym, którym jest Poczta Polska S.A., do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru operatorów pocztowych wpisanych było 295 podmiotów. Jednak nie wszyscy operatorzy, którzy uzyskali wpis, faktycznie prowadzili działalność pocztową. Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z działalności pocztowej, w roku 2014 działało 166 operatorów pocztowych, w tym operator wyznaczony oraz 165 operatorów alternatywnych.

Dominującym podmiotem w odniesieniu do większości usług realizowanych na krajowym i zagranicznym rynku pocztowym była nadal Poczta Polska S.A. W 2014 roku operator wyznaczony zrealizował blisko 1,8 mld usług pocztowych (usługi powszechne, usługi wchodzące w zakres usług powszechnych, przesyłki kurierskie oraz inne usługi pocztowe), co przełożyło się na ponad 4,6 mld zł przychodu. W tej liczbie usług ponad 0,7 mld stanowiły usługi powszechne, z których przychody przekroczyły 2,9 mld zł. Natomiast alternatywni operatorzy pocztowi ogółem na rynku krajowym i zagranicznym zrealizowali prawie 4,2 mld usług pocztowych, co przełożyło się na ponad 2,9 mld zł przychodu.

Analiza danych w zakresie rynku usług pocztowych pozwala stwierdzić, że rynek ten w ujęciu globalnym nadal wykazuje tendencję wzrostową. Spadek przychodów z usług tradycyjnych przesyłek listowych rekompensowany jest wzrostem sprzedaży z innych usług pocztowych, wzbogacanych o wartość dodaną.

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013 został sporządzony zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Przepisy te obligowały operatorów pocztowych do przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdań z działalności pocztowej w 2014 roku.

Pełna treść raportu:

Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • Wykop
  • Live
  • Twitter
  • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *