Prezes UKE odzyskał na rzecz konsumentów prawie 1,5 mln. zł

Dzięki prowadzonym przez Prezesa UKE interwencjom i postępowaniom mediacyjnym w 2014 r. Urząd odzyskał na rzecz konsumentów 1 434 670,69 zł.

image001_jpgPolityka prokonsumencka jest jednym z najważniejszych założeń strategii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który prowadzi szereg działań na rzecz zarówno konsumentów, jak i pozostałych użytkowników usług telekomunikacyjnych.

Prezes UKE podejmuje, na wniosek lub z urzędu, interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych. Ponadto realizuje działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, jak również kontroluje przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Ważnym źródłem informacji o nieprawidłowościach w działaniu operatorów telekomunikacyjnych względem swoich klientów są napływające do Urzędu sygnały od użytkowników usług telekomunikacyjnych. Korzystanie z coraz bogatszej, a przy tym także bardziej skomplikowanej oferty usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez wielu dostawców usług, może się wiązać z problemami na jakie napotykają użytkownicy usług telekomunikacyjnych. Skala tych nieprawidłowości nadal jest duża, na co wskazuje liczba kierowanych do UKE wniosków o interwencję u dostawców usług.

W  2014 roku Urząd otrzymał 5474 wnioski o interwencję Prezesa UKE, z czego 3857 wniosków (70,46%),  zostało zakończonych na korzyść użytkowników końcowych. Prowadzone postępowania wymagały m.in. uzyskania szczegółowych wyjaśnień od dostawcy usług telekomunikacyjnych, zbadania stanu faktycznego i prawnego. Za każdym razem eksperci UKE kierowali się interesem użytkownika usług telekomunikacyjnych, dążąc do pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Spór pomiędzy konsumentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego. Prezes UKE w ubiegłym roku przeprowadził 2878 postępowań mediacyjnych, z czego 1365 postępowań (47,43%), zostało zakończonych na korzyść konsumenta.

Najczęstszymi problemami, na które napotykali abonenci korzystający z usług telekomunikacyjnych w 2014 r., były m.in.:

 • nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • problemy lub brak zasięgu sieci mobilnej,
 • SMS-y Premium Rate – aktywacja subskrypcji bez zgody użytkowników,
 • wprowadzanie w błąd przez dostawców usług internetowych poprzez wskazywanie na brak limitów, które w rzeczywistości występują,
 • kwestia automatycznego przedłużania umów na kolejny czas określony,
 • przeniesienie numerów przy zmianie dostawcy usług i przy zmianie lokalizacji.

Każdy wniosek o interwencję Prezesa UKE rozpatrywany był indywidualnie i wyjaśniany szczegółowo z właściwymi dostawcami usług telekomunikacyjnych. W przypadku występowania większej liczby wniosków dotyczących tej samej problematyki, podejmowane były – oprócz wystąpień w indywidualnej sprawie – również generalne interwencje Prezesa UKE w celu wyeliminowania danego problemu.
Przykładem działań na szeroką skalę było wszczęcie postępowania o nałożenie kary pieniężnej na PTS S.A., podjęte na skutek informacji uzyskanych w toku prowadzonych postępowań mediacyjnych i skargowych wobec PTS S.A. oraz dokonanej analizy stosowanych wzorców umownych przez PTS, która wykazała naruszenie przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Postępowanie zakończyło się 16 lipca 2014 r. wydaniem decyzji Prezesa UKE o nałożeniu kary pieniężnej na PTS S.A. w wysokości 497 120,34 zł, m.in. za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych, niewypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.

Wszelkie nieprawidłowości pojawiające się po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych są szczegółowo badane przez Prezesa UKE, nie tylko pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów, ale także z punktu widzenia zapewnienia konsumentom usług o jak najlepszej jakości.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Wykop
 • Live
 • Twitter
 • PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *